Vores handelsbetingelser

 

Salgs- og leveringsbetingelser

 

Nedenstående salgs- og leveringbetingelser gælder for alle leverancer fra Bent Vangsøe Natursten A/S. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem køber og Bent Vangsøe Natursten A/S.

Ordrer, som skal udføres/leveres efter specialmål, skal afgives skriftligt i form af skitse/tegning med målangivelse. Inden igangsætning af ordren, fremsendes ordrebekræftelse og evt. produktionstegning, som skal godkendes. Eventuelle rettelser, som fremkommer senere efter ordren er godkendt, vil kun blive accepteret, såfremt kunden dækker eventuelle omkostning, der måtte opstå som følge af rettelserne.

Leveringstid regnes fra den dato, hvor ordren accepteres og alle tekniske detaljer og formaliteter foreligge. Bent Vangsøe Natursten A/S forbeholder sig retten til at tilbageholde leveringer, såfremt der er restancer på Deres konto hos os. Dette kan i givet fald rykke fremtidige leverancer. Alle leveringsdatoer er omtrentlige.

Bent Vangsøe Natursten A/S forbeholder sig ret til at fakturere bestillingsvarer ved modtagelse på Bent Vangsøe Naturstens A/S lager.

Granit er et naturprodukt, og der kan derfor forekomme farve og struktur forskelle. Dette er en naturlig del af naturlig del af materialet, og giver ikke anledning til reklamation.

Tolerancer i størrelser og tykkelser forekommer, Køber skal acceptere tolerancer på op til +/- 5 mm i forhold til opgivne mål og tykkelser. Kløvede materialer kan have væsentlige tykkelsesforskelle, også i det enkelte emne.    

Anvendes der ikke anbefalede lægge eller fuge materialer gives der ikke erstatning for evt. misfarvninger/påvirkninger.

Leveringtidspunkt og transport.

  1. Levering af varer fra Bent Vangsøe Natursten A/S anses for sket, når kunden har modtaget vare, aflæsset på aftalte leveringsadresse.
  2. Leveringen sker via Bent Vangsøe Natursten A/S vognmænd. Leveringen vil ske efter aftale.
  3. Ved levering tillægges fakturaen altid fragt, såfremt andet ikke er aftalt.
  4. Levering er kun til brofaste øer. Der kan gives særlig pris for levering til ikke-brofaste øer.

Risiko for varerne.

Risikoen for varer bestilt hos Bent Vangsøe Natursten A/S overgår til køber ved levering. Er varen blevet beskadiget eller forringet under transporten, bedes det meddelt umiddelbart ved leveringen.

Evt. senere retur levering sker for købers regning.

Bent Vangsøe Natursten A/S forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil betaling har fundet sted, evt. med tillæg af påløbne renter og omkostninger.

Returnering: Lagervarer tages retur efter forud truffet aftale. Der fradrages 15% i fakturaprisen, medmindre andet er aftalt. Skaffevarer tages ikke retur.

Reklamation.

Der skal gøres opmærksom på eventuelle fejl eller mangler ved produkter/varer leveret fra Bent Vangsøe Natursten A/S umiddelbart ved levering. Ved senere reklamation skal fejl/mangler dokumenteres, evt. optagning, rensning, returfragt er for købers egen regning.

Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring.

Bent Vangsøe Natursten A/S’ ansvar omfatter ikke ansvar for indirekte tab eller driftstab, herunder tab af data, tabt indtjening, tab af goodwill eller af omdømme, eller for bødeansvar eller andre former for indirekte tab.

Priser

Opgivne priser er baseret på de på tilbudstidspunktet/ordrebekræftelsestidspunktet gældende priser.

Priserne vil være opgivet excl. moms, råvareafgift, miljøtillæg samt transport, såfremt andet ikke er aftalt. Ændringer i de nævnte priser og omkostninger frem til levering berettiger Bent Vangsøe Natursten A/S til at regulere de tilbudte/bekræftede priser tilsvarende.

Force Majeure

I tilfælde af force majeure, hvortil henregnes strejke, lockout ildsvåde, oversvømmelse, krigstilstand, ind- og udførselsforbud, beslaglæggelser, is hindringer, havari og forlis, forsinkelser under transporten, pandemier eller andre hændelser, hvori Bent Vangsøe Natursten A/S er uden skyld, er Bent Vangsøe Natursten A/S berettiget til at udskyde, eller annullere en ordres effektuering. Køberen kan hverken i tilfælde af at ordren udskydes eller annulleres, kræve skadeerstatning eller fremsætte krav mod Bent Vangsøe Natursten A/S.